Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DER WAERDEN BV

Artikel 1: Algemene bepalingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten aan professionele en particuliere klanten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten (o.m. plaatsingen) van welke aard dan ook tussen Van der Waerden BV en de personen die de website www.vanderwaerden.be bezoeken of gebruik maken van de webshop www.vanderwaerden.be/shop. Door het plaatsen van een bestelling erkent de opdrachtgever de algemene voorwaarden van Van der Waerden BV te aanvaarden. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voor zover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2: Contactgegevens Van der Waerden BV

Van der Waerden BV, met het ondernemingsnummer BE 0407.239.949, is gelegen te 9470 Denderleeuw, Steenweg 480. Indien u specifieke vragen of klachten heeft omtrent onze producten, leveringstermijnen e.d. kan u contact opnemen met zaakvoerster Michèle Van der Waerden via info@vanderwaerden.be of op het algemeen nummer 053/66 86 45

Artikel 3: Voorwerp

Van der Waerden staat voor kwaliteitsvolle dienstverlening inzake uw volledige binnenhuisinrichting. Via de website www.vanderwaerden.be en de webshop www.vanderwaerden-webshop.be/ biedt Van der Waerden BV haar professionele en particuliere klanten de mogelijkheid om binnenhuisinrichting in onze winkels en online aan te kopen, en die op het gewenste adres te laten afleveren.

Artikel 4: Prijsopgave

4.1. Offertes
Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende offertes van Van der Waerden BV zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

4.2. Webshop: Alle vermelde prijzen zijn steeds nettoprijzen inclusief B.T.W. en uitgedrukt in euro. De nettoprijs omvat alle andere door de klant verplicht te dragen taksen. Indien vervoers- of administratiekosten worden aangerekend, zal dit afzonderlijk en expliciet worden vermeld. Bij aankopen in een B2B context, kan de prijs eveneens exclusief BTW worden aangeduid, en zal een factuur worden verkregen op aanvraag.

Van der Waerden BV heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar engageert zich ertoe om de prijzen te hanteren die op de website en webshop werden aangegeven op het ogenblik dat de bestelling werd geplaatst.

Artikel 5: Schriftelijke bevestiging

Alle afspraken tussen Van der Waerden BV en de klant dienen schriftelijk te worden bevestigd, via orderbevestiging of via een overeenkomst.

Artikel 6: Aanbod webshop

De webshop artikelen zijn bestemd voor verkoop in een B2C context. Bedrijven en verenigingen die in een B2B context onze artikelen wensen aan te kopen kunnen hiertoe contact opnemen via info@vanderwaerden.be.
Van der Waerden BV is wat de juistheid of volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Van der Waerden BV is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst worden gecorrigeerd door Van der Waerden BV.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast door Van der Waerden BV. Indien het product niet meer in voorraad is, behouden wij het recht om u daarvan tot 15 kalenderdagen na aankoopbevestiging te informeren.
Van der Waerden BV is gerechtigd om, zonder opgave van redenen, de leveringen te splitsen. Dit houdt voor de klant geen recht op schadevergoeding in noch op een verbreking van de overeenkomst.

Artikel 7: Verloop van de aankoop via de webshop

Wanneer de klant artikelen via de webshop aankoopt, dient de betaling te worden uitgevoerd via Bancontact.
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant de betaling heeft uitgevoerd, waarna de klant een bevestigingsmail ontvangt van Van der Waerden BV.
Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal Van der Waerden de koper hierover inlichten en eventueel een vervangend product voorstellen. Indien de koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een overeenkomst en worden alle reeds overgemaakte betalingen zo snel mogelijk terugbetaald. De koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.
Van der Waerden BV kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de bepalingen in het Wetboek Economisch Recht, om de overeenkomst te bewijzen.

Artikel 8: Opmeting

8.1. De klant dient Van der Waerden minimum 2 werkweken voorafgaandelijk op de hoogte te brengen dat tot een opmeting kan worden overgegaan. Indien er bij de opmeting vastgesteld wordt dat het gebouw toch niet opmetingsklaar is zal er een schadevergoeding voor een bijkomende opmeting aangerekend worden van 125 Euro.

8.2. De klant verbindt er zich toe Van der Waerden op de hoogte te brengen van elke verandering die aan het gebouw wordt aangebracht na de opmeting en die wijzigingen in het opmetingsplan teweeg kan brengen.

8.3. Vanaf de definitieve en door de klant goedgekeurde opmeting kan een bestelling niet meer gewijzigd of geannuleerd worden zonder kosten.

Artikel 9: Levering en de aansprakelijkheid van Van der Waerden BV

9.1. De door Van der Waerden bv vooropgestelde leveringstermijnen zijn steeds slechts indicatief en geen bindende termijnen. De levering aan de klant na de vooropgestelde leveringstermijn kan in hoofde van de klant nooit enig recht op schadevergoeding doen ontstaan, evenmin een recht op uitstel van de betalingsverplichtingen, een prijsvermindering of een ontbinding van de overeenkomst. Niettemin zal Van der Waerden steeds trachten de door de klant opgegeven leveringstermijnen in de mate van het mogelijke na te leven.

9.2. De klant verbindt er zich toe om de goederen en/of diensten af te nemen binnen de tussen partijen overeengekomen leveringsperiode en de werf volledig vrij en toegankelijk te maken voor in de voorziene leveringsperiode. De klant zorgt eveneens steeds voor voldoende elektriciteit, water, gas en parkeerplaats. Na afloop van deze periode heeft Van der Waerden BV het recht ook betaling te eisen van de prijs van de nog niet afgenomen goederen.

9.3. De klant staat in voor de nodige voorafgaandelijke stedenbouwkundige en administratieve vergunningen en het bekomen van die vergunningen kan nooit aangewend worden als opschortende voorwaarde waaronder de overeenkomst wordt afgesloten.

9.4. Van der Waerden voorziet verschillende manieren waarop de bestelde producten geleverd kunnen worden:

  • De artikelen worden bij de klant geleverd op het in de bevestigingsmail aangeduide adres
  • Afhaling door de klant bij Van der Waerden, Steenweg 480 in 9470 Denderleeuw

   De klant moet zijn keuze uiterlijk op het moment van de plaatsing van de bestelling bevestigen. Alle bijkomende kosten van een alternatieve leveringsmethode zijn voor rekening van de koper. De koper heeft geen recht om de overeenkomst te beëindigen indien zijn gekozen leveringsmethode niet mogelijk is.
   De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens met betrekking tot het leveringsadres. Wanneer het leveringsadres foutief of onvolledig is ingegeven, zijn de kosten om de bestelling opnieuw aan te bieden ten laste van de koper.

9.5. Er is sprake van een levering zodra de bestelde producten één keer aan de koper zijn aangeboden. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om de levering op de afgesproken plaats mogelijk te maken in aanwezigheid van de koper of een door de koper aangewezen derde partij. Indien een aangeboden levering onsuccesvol is ten gevolge van een tekortkoming door de koper, zijn de kosten van deze leveringspoging volledig ten laste van de koper.

Artikel 10: Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is van toepassing in een B2C context. De consument heeft het recht aan Van der Waerden BV mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder verplichte opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Er wordt geadviseerd om hiertoe het model van herroepingsformulier te gebruiken, zodat dit blijk geeft van het feit dat men uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en schriftelijk een beroep doet op dit recht.
Indien de producten gebruikt, bevuild, beschadigd of onvolledig zijn zullen deze niet worden teruggenomen, evenmin wanneer de verpakking deels of volledig werd geopend.

Indien de artikelen correct retour zijn ontvangen, maakt Van der Waerden BV binnen 30 dagen het verschuldigde bedrag (exclusief de initiële verzendkosten en de verzendkosten die u gemaakt heeft om het product terug te sturen) over aan de koper. De koper is bij het terugsturen verantwoordelijk voor het transport en de kosten hieraan verbonden.

Artikel 11 : Betalingsverplichtingen

11.1. Aankoop via onze winkels en eventuele eraan gekoppelde dienstverlening (zoals plaatsing)

11.1.1. De facturatie geschiedt volgens de vooruitgang der werken en zal als volgt worden opgesplitst:


* Bij de bestelling dien de klant een voorschot ten bedrage van 30 % van de prijs te betalen. Bij gebreke aan betaling van dit voorschot, kan, onverminderd de toepassing van al hetgeen in de verkoopsvoorwaarden bepaald is, en niettegenstaande een eventuele opmeting, niet tot levering worden overgegaan.
* Het saldo ten bedrage van 70 % van de prijs dient als volgt te worden betaald:
– bij de levering en vóór de aanvang plaatsing: 30 % van de prijs
– Zodra alles is afgewerkt dient het saldo van 40% van de totaalprijs te worden betaald

11.1.2. De Facturen van Van der Waerden zijn steeds contant betaalbaar op het op de factuur vermelde adres van Van der Waerden. Het uitzonderlijk toestaan van enige andere betalingswijze, kan enkel schriftelijk geschieden en kan nooit novatie, wijziging of afschaffing van de algemene voorwaarden van Van der Waerden met zich meebrengen.

11.1.3. Betalingen worden steeds eerst toegerekend op renteloze schulden, dan op de rentes en dan pas op de hoofdsom of het kapitaal. Betalingen die niet uitdrukkelijk worden toegewezen zullen bovendien eerst worden toegerekend op de rentes van alle schulden samen te beginnen met de schulden met het hoogste rentesaldo.

11.1.4. Geen enkele klacht tegen de facturen zal worden aanvaard indien ze niet aangetekend wordt verstuurd t.a.v. Van der Waerden BV binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum.

11.2. Webshop
Bij bestellingen van B2C klanten via de webshop dient de betaling onmiddellijk bij de bestelling te worden uitgevoerd conform de in artikel 7 vermelde betaalwijzen.
Voor B2B klanten dient de betaling binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum te zijn voltooid.

Artikel 12: Sancties bij laattijdige betaling of niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Van der Waerden BV beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet- betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 15% op het openstaande saldo, met een minimum van 95 Euro (btw excl.) per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Van der Waerden BV zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid en garantiebepalingen

13.1. De koper ontzegt zich het recht om rechtstreeks orders te geven aan de werklieden of onderaannemers van Van der Waerden voor of tijdens de uitvoering der werken.

13.2. Van der Waerden is slechts aansprakelijk voor het volledige of gedeeltelijke verlies en voor de beschadiging van het goed, in zoverre dat het verlies of de beschadiging zich voordoet in de periode tussen de fabricatie en levering van het goed.

13.3. Verlies of beschadiging van de goederen na aflevering ervan, vallen in ieder geval buiten de aansprakelijkheid van Van der Waerden, behoudens het hierna vermelde.

13.4. Van der Waerden verleent geen enkele andere waarborg buiten de wettelijke garantie en de fabrieksgarantie en zal hoe dan ook geen waarborg bieden wanneer de koper het gebrek bij de verkoop kende dan wel als het gebrek aan overeenstemming voortvloeit uit het materiaal geleverd door de koper.

13.5. Van der Waerden volgt de voorschriften van het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) en is technisch enkel gehouden tot vrijwaring voor gebreken dewelke een inbreuk zouden uitmaken op deze voorschriften van het WTCB.

13.6. Zichtbare schade (beschadiging/(partieel) verlies) dient onmiddellijk en schriftelijk bij de levering kenbaar te worden gemaakt aan Van der Waerden.

13.7. Niet zichtbare schade (verborgen gebreken) dient onmiddellijk na de ontdekking, doch ten laatste 8 kalenderdagen na de levering schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Van der Waerden. De klant dient te bewijzen dat het verborgen gebrek tijdens de aansprakelijkheidsperiode van Van der Waerden is opgetreden en bij het aanvaarden door de klant reeds bestond.

13.8. Enkel in het geval dat de klant een consument is in de zin van het Wetboek Economisch Recht (WER) is Van der Waerden aansprakelijk voor opzet, grove schuld of door die van zijn aangestelden of lasthebbers of voor het niet-uitvoeren van een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt. In dit laatste geval is de aansprakelijkheid van Van der Waerden beperkt tot de waarde van het geleverde.

13.9. Volgens de Wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen is Van der Waerden als eindverkoper jegens consumenten aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering. Van der Waerden verleent geen andere waarborg voor materialen, noch aan niet-consumenten in de zin van het WER, buiten de fabrieksgarantie.
Deze garantie dekt daarenboven nooit :
– herstellingen veroorzaakt door een foutief, oneigenlijk of niet toegelaten gebruik door de klant.
– Herstellingen veroorzaakt door brand, ongeval, natuurrampen, elektriciteitsstoornissen,
overmacht, en in het algemeen elke oorzaak vreemd aan het geleverde goed
– Verbruikbare producten
– Bij gebrek aan of verkeerd uitgevoerd onderhoud van de goederen…

13.10. Van der Waerden kan nooit gehouden zijn tot een schadevergoeding die meer dan 5 % van de prijs (zowel ingeval van aanneming als ingeval van verkoop) beloopt, en kan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade of omzetverlies, zelfs niet indien Van der Waerden een andersluidend schadebeding zou hebben aanvaard.

Artikel 14: Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan de situatie waarin de uitvoering van de overeenkomst door Van der Waerden BV geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van Van der Waerden BV, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst al te voorzien. De volgende gevallen worden alleszins als overmacht beschouwd: machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van weigering of annulering van een vergunning of een licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden. Indien Van der Waerden BV zich op overmacht beroept, is zij niet verplicht om het ontoerekenbare of onvoorziene karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van Van der Waerden BV opgeschort. In geval van overmacht is Van der Waerden BV niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Ook de consument beschikt over eenzelfde recht in geval van overmacht.

Artikel 15: Eenzijdige beëindiging

15.1. Bij eenzijdige, gehele of gedeeltelijke beëindiging, verbreking of annulering van de met Van der Waerden afgesloten overeenkomst door de klant, is de klant gehouden tot betaling van volgende schadevergoedingen :

  •  indien tussen de dag van de beëindiging, verbreking of annulering en de eerste dag van de overeengekomen leveringsperiode minder dan 2 werkweken verlopen: de totale prijs van de door de klant bestelde goederen en/of diensten
  • indien tussen de dag van de beëindiging, verbreking of annulering en de eerste dag van de overeengekomen leveringsperiode meer dan 2werkweken verlopen: 40 % van de totale prijs.

15.2. Voormelde schadevergoeding is eisbaar onverminderd de andere door Van der Waerden geleden schade.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

Van der Waerden BV behoudt de exclusieve eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging.
Van der Waerden BV beschikt over eigen personeel voor de levering van goederen op het door de klant opgegeven adres. Voor de aankopen die via de webshop verlopen doet Van der Waerden BV een beroep op een professionele vervoerder voor de levering op het door de klant opgegeven adres. Indien de producten tijdens het vervoer verloren of beschadigd raken dient Van der Waerden BV in de eerste plaats een onderzoek bij de vervoerder in te stellen. Gedurende de onderzoekstermijn verricht Van der Waerden BV geen terugbetalingen.

Artikel 17: Intellectuele eigendom

Van der Waerden BV is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de website en de aangeboden webshop en de daarin aangeboden producten. Noch het geheel, noch onderdelen ervan mogen worden gekopieerd, bewerkt, verkocht of op enige wijze worden gebruikt, behoudens de voorafgaande, expliciete schriftelijke goedkeuring van Van der Waerden BV bekomen werd. Dit betreft o.m. het merk, de teksten, formulieren, de handelsnaam, logo’s, de productnamen, de grafische elementen en illustraties, de lay-out en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de website.

Artikel 18: GDPR en Privacy

Van der Waerden BV hecht grote waarde aan het juist beschermen van de gegevens die zij verwerkt, in het bijzonder persoonsgegevens. Indien u ons persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met ons privacybeleid . Van der Waerden BV leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018.

Artikel 19: Nietigheid

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zal hierdoor de wettelijkheid, geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter van de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden niet worden aangetast.

Artikel 20: Wijzigingen

Van der Waerden BV behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden indien nodig up te daten.
Eventuele wijzigingen zullen aan de gebruikers worden gecommuniceerd.

Artikel 21: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle overeenkomsten en verbintenissen van Van der Waerden BV is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting aangaande de offertes, overeenkomsten en facturen van Van der Waerden BV is alleen de Rechtbank van het Arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Aalst bevoegd.

Laatst bijgewerkte versie: 1 juli 2020