Privacybeleid


Privacybeleid

Privacybeleid VAN DER WAERDEN BV

1. Wie?

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Van der Waerden BV, met maatschappelijke zetel te 9470 Denderleeuw, Steenweg 480, met ondernemingsnummer BE0407.239.949, met vaste vertegenwoordiger mevrouw Michèle Van der Waerden.

Van der Waerden BV staat voor kwaliteitsvolle dienstverlening inzake uw volledige binnenhuisinrichting.  Via de website www.vanderwaerden.be  en de bijhorende webshop biedt Van der Waerden BV haar professionele en particuliere klanten de mogelijkheid om binnenhuisinrichting in onze winkels en online aan te kopen, en die op het gewenste adres te laten afleveren doch enkel op Belgisch grondgebied.

Door gebruik te maken van de dienstverlening van Van der Waerden BV geeft u aan kennis genomen te hebben van dit privacybeleid en aanvaardt u bijgevolg de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens, op de wijze zoals hier beschreven. Dit privacybeleid omschrijft de werking van de diensten geleverd door Van der Waerden, meerbepaald hoe Van der Waerden BV gegevens verzamelt, gebruikt, beschermt en deelt.

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt zullen wij enkel gebruiken voor de diensten of doeleinden waarvoor u uw toestemming hebt gegeven. Van der Waerden BV leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018.  Voor de uitvoering van de diensten is Van der Waerden BV de verwerkingsverantwoordelijke, in uitzonderlijke gevallen de verwerker.

2. Welke gegevens?

2.1. Onder persoonlijke gegevens verstaan wij alle gegevens die u aan Van der Waerden BV doorgeeft bij uw contactname via het contactformulier op de website, via e-mail of telefonische contactname of het bezoek aan de winkel en toonzaal.

Dit betreft onder meer volgende persoonsgegevens:  algemene persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer(s), …

2.2.  Daarnaast verzamelt Van der Waerden BV persoonsgegevens in het kader van klantenwerving.  Wanneer u ons uw business kaartje overmaakt, of spontaan met ons contact opneemt, zullen wij uw gegevens opslaan in onze database met het oog op een eventuele samenwerking, tewerkstelling of dienstverlening

3. Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

Van der Waerden BV verzamelt en verwerkt persoonlijke gegevens ter volbrenging van onderstaande doeleinden. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden zonder u hiervan op voorhand op de hoogte te brengen en, indien nodig, uw toestemming hiervoor te vragen.

3.1. Om u informatie te verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten van Van der Waerden BV en om deze beter af te stemmen op uw noden en wensen.

3.2. Om een zakelijke en/of arbeid gerelateerde relatie met u of uw onderneming aan te gaan en om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen naleven

3.3. Om u uit te nodigen voor webinars, (online) evenementen en nieuwsbrieven

3.4. Om onze wettelijke verplichtingen (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving) na te leven.

4. Op basis van welke grondslag?

Van der Waerden BV baseert zich op verschillende rechtsgronden voor het verwerken van uw gegevens.

Enerzijds verwerkt Van der Waerden BV uw persoonsgegevens na ondertekening van een offerte / bestelbon / overeenkomst met de klant, met het oog op het voorbereiden of uitvoeren van de dienstverlening.

Anderzijds vraagt Van der Waerden BV toestemming aan de betrokkene voor het verwerken van zijn/haar gegevens.  In uitzonderlijke gevallen beroept Van der Waerden BV zich in bepaalde gevallen op het gerechtvaardigd belang.

Indien u niet wil dat uw persoonsgegevens in dit kader worden verwerkt, is het voor ons niet mogelijk om de dienstverlening aan te gaan of uit te voeren.

5. Met wie delen wij mogelijk uw gegevens?

Van der Waerden BV kan uw persoonsgegevens enkel aan derden overmaken indien dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de uitvoering van de dienstverlening.  Indien Van der Waerden uw persoonsgegevens doorgeeft aan derden, zal met deze derden een gegevensverwerkingsovereenkomst worden afgesloten waarin o.m. wordt vastgelegd dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld en op een veilige manier worden verwerkt.

De confidentialiteit van uw gegevens is belangrijk voor ons, wij wisselen persoonsgegevens enkel uit via maximaal beveiligde elektronische weg. Uw gegevens zullen nooit verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven worden aan derden, niet-verwerkers indien hiertoe geen wettelijke verplichting bestaat.

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden door Van der Waerden BV bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen Van der Waerden BV en de klant.  Hierbij wordt rekening gehouden met de relevante wet- en regelgevende vereisten inzake het bijhouden van gegevens.

Wij kunnen ze ook bewaren om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, te reageren op vragen en om eventuele geschillen op te lossen, om te voldoen aan onze legitieme belangen en om onze rechten te handhaven.

7. Passende technische en organisatorische maatregelen

Van der Waerden BV heeft inzake veiligheid passende technische en organisatorische maatregelen genomen, teneinde de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld in de mate van het mogelijke te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

Van der Waerden BV besteedt in dit kader bijzondere aandacht aan de beveiliging van de computersystemen waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van een streng wachtwoordmanagement.

Wij eisen dat al onze dienstverleners passende maatregelen hebben genomen om de veiligheid van uw informatie te handhaven.  In geen geval kan Van der Waerden BV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

De veiligheids- en beheerprocedures worden op regelmatige basis herbekeken in overeenstemming met de nieuwste technologische ontwikkelingen. Van der Waerden BV slaat uw persoonlijke gegevens op in haar databank op een beveiligde server. De toegang tot de databank is slechts mogelijk door  bevoegde personen, die zich bezighouden met de verwerking van de gegevens.

8. Rechten van betrokkenen

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, en uw hieronder opgesomde rechten uit te oefenen.

8.1 Recht van inzage, verbetering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan  Van der Waerden BV.  Daarnaast heeft u steeds het recht om Van der Waerden BV te verzoeken uw persoonsgegevens in te kijken, te verbeteren, aan te vullen of te beperken.

8.2. Recht op verwijdering

U heeft het recht ons te vragen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen uit onze databank.  Dit recht kan echter beperkt worden omwille van wettelijke verplichtingen of de noodzaak om deze te bewaren in de archieven voor verder wetenschappelijk onderzoek.   U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

8.3. Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

8.4 Recht van vrije gegevensoverdracht (data portabiliteit)

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan Van der Waerden BV in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

8.5. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.  U heeft het recht uw toestemming in te trekken voor het verder gebruik van uw persoonlijke gegevens voor een specifieke studie. Dit recht kan echter beperkt worden omwille van wettelijke verplichtingen of de noodzaak deze te bewaren in de archieven voor verder wetenschappelijk onderzoek. Na validatie van uw aanvraag, zullen uw persoonlijke gegevens uit de databank van Van der Waerden BV verwijderd worden.

8.6. Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door Van der Waerden BV te contacteren, hetzij per e-mail via info@vanderwaerden.be hetzij per post naar Van der Waerden BV, Steenweg 480, 9470 Denderleeuw. Bij dergelijk verzoek dient u steeds een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart te voegen.

8.7. Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door Van der Waerden BV evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

Een aanvraag kan geweigerd worden indien zij onredelijk repetitief of systematisch is.

8.8. Recht om klacht in te dienen

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  contact@apd-gba.be

9. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om dit privacybeleid indien nodig te updaten.

Eventuele wijzigingen zullen aan de gebruikers worden gecommuniceerd.

Laatst bijgewerkte versie: 1 juli 2020